Share

Άδειες Καταστημάτων

 

Για έκδοση εγγράφων παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ευρώτα. Ευχαριστούμε.

Απατούνται:

 1. Αίτηση
 2. Τεχνική μελέτη ηχομόνωσης από Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχ/κό
 3. Παράβολο 58,69 € από το Ταμείο του Δήμου Ευρώτα

 1. Αίτηση με τρείς φωτογραφίες, όταν η άδεια εκδίδεται στο όνομα φυσικού προσώπου ή εκπροσώπου εταιρείας.
 2. Έγγραφο στοιχείο, με το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό, συμβολαιογραφικό έγγραφο κλπ.) ή η μεταβολή (π.χ. καταστατικό) στην αρχικώς χορηγηθείσα άδεια.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ως νέος κύριος του καταστήματος .........(είδος καταστήματος)........που βρίσκεται στην οδό............δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην...........(αναφέρεται το όνομα του κατόχου της άδειας που αντικαθίσταται)».

Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται μόνο για την αντικατάσταση της άδειας καταστήματος πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης.

 1. Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα ........δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει».

Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται στις περιπτώσεις μεταβίβασης και μίσθωσης ή εκμίσθωσης.
Τα αδικήματα, για τα οποία δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα ο ενδιαφερόμενος είναι:

Αντίσταση, σύσταση και συμμορία, αδικήματα του κεφαλαίου θ΄ του ποινικού κώδικα που αναφέρονται στα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψη εγκληματία, παρασιώπηση εγκλημάτων, αδικήματα του κεφαλαίου ιγ΄ του ποινικού κώδικα που αναφέρονται στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, σωματική βλάβη εκ προθέσεως, που προβλέπεται από τα άρθρα 309, 310 και 311 του Π.Κ., αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, κλοπή, ληστεία, φθορά προκαλούσα το κοινό αίσθημα (άρθρο 384 α του Π.Κ. ), εκβίαση, απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων περί όπλων, εκρηκτικών υλών, και εκρηκτικών μηχανημάτων, παραβάσεις των νόμων ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα στα κεφάλαια του Π.Κ. περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της χώρας ή άλλων συναφών νόμων και για οποιοδήποτε έγκλημα περί των ηθών.

Δεν αποτελεί κώλυμα αντικατάστασης της άδειας εάν ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα ανωτέρω αδικήματα και έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή την άφεση αυτής με χάρη εκτός εάν η χάρις απενεμήθη μετ' άρσεως των συνεπειών.

 1. Παράβολο, εφόσον προβλέπεται.
 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδικής Ταυτότητας Ομογενούς ή προξενικής θεώρησης διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή άδειας διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε.
 3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (για τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο, όπως προκειμένου για κρεοπωλείο, κομμωτήριο κλπ.).

Η πιστοποίηση της μη οφειλής στον Δήμο ή την Κοινότητα αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από τον ίδιο τον ΟΤΑ.

Εάν πρόκειται για εταιρεία προσκομίζονται:

 1. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ ή ΕΠΕ ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα, στην περίπτωση που η άδεια αντικαθίσταται στο όνομα της εταιρείας.
 2. Υπεύθυνες δηλώσεις της περίπτωσης 4 του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όταν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και όλων των ομόρρυθμων εταίρων, όταν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ

 1. Οι φωτοτυπίες επικυρώνονται από το Δήμο ή την Κοινότητα ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή.
 2. Το κατάστημα λειτουργεί με την ισχύουσα (παλαιά) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μέχρι την αντικατάστασή της, η οποία θα παραδίδεται στο Δήμο ή την Κοινότητα με την παραλαβή της νέας άδειας.
 3. Όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών είτε ως ειδικοί επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε κομμωτήρια κουρεία, εστιατόρια ζαχαροπλαστεία, καφενεία και άλλες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας, εκδιδόμενο από την οικεία υγειονομική υπηρεσία, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του πέρασε από ιατρική εξέταση και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του.
 4. Το κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας, στην οποία θα αναφέρεται ο προβλεπόμενος αριθμός των παιγνιομηχανημάτων ή και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών που πρόκειται να εγκατασταθούν στο κατάστημα για το οποίο ζητείται η άδεια.
 2. Δήλωση απογραφής των παιγνιομηχανημάτων ή και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ( εις διπλούν )
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής τέλους. (εις διπλούν)
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
 5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
 6. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης
 7. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος σε δύο (2) αντίτυπα, στο οποίο θα αποτυπώνεται που πρόκειται να εγκατασταθούν τα παίγνια ή τα διασκευασμένα τραπέζια, σε κλίμακα 1:50, υπογεγραμμένο από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό.
 8. Συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου θεωρημένο από αρμόδιο Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό κυριότητας του ακινήτου.
 9. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι το κατάστημα, η αίθουσα ή χώρος για το οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια είναι χώρος κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα.
 10. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, Μελέτη Πυρασφάλειας και σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου θεωρημένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 11. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί έναρξης επαγγέλματος (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
 12. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8 του Ν. 1599/86) του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή σε περίπτωση ανυπαρξίας ή αρνήσεως αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα στην οποία θα φαίνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή αν δεν υπάρχει κανονισμός ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των κατοικιών δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για την ίδρυση και λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος.
 13. Γνωμάτευση Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας.

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας.

Β. Πρακτικό της Εταιρείας, αν δεν ορίζεται στο καταστατικό της, που να ορίζει τον υπεύθυνο για την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών Αγορανομικών και Υγειονομικών διατάξεων.

Γ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου για όλα τα μέλη της εταιρείας στις Ο.Ε., Ε.Ε. και για όλα τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε. και στις Ε.Π.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Προ της καταβολής των τελών θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση και τα σχεδιαγράμματα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για προέλεγχο. Απαγορεύεται αυστηρά η μετατροπή με οποιονδήποτε τρόπο των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων στα παιγνιομηχανήματα και η εγκατάσταση ή διενέργεια μικτών ή τυχερών παιγνίων επί αυτών.

Πρέπει να υπάρχει προηγουμένως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από προέλεγχο του αιτήματος.

 1. Αίτηση με τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, την επωνυμία, την έδρα και το μέγιστο αριθμό των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται.
 2. Τρεις πρόσφατες φωτογραφίες (3) του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου.
 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του Ν.1599/86.
 4. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής και άδειας ασκήσεως του συγκεκριμένου επαγγέλματος, αν ο αιτών είναι αλλοδαπός, εκτός των χωρών της Ε.Ε.
 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας του ενδιαφερόμενου, από όπου προκύπτει και η τελευταία θεώρηση (άρθρο 14 παρ.1 ΥΔ Α1β/8577/83).
 6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (άρθρο 1 Π.Δ. 180/79, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 231/89).
 7. Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας, αν προκύπτει για εταιρεία στο οποίο θα φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια (Π.Δ.180/79).
 8. Το προβλεπόμενο από το νόμο παράβολο 150,00 € .
 9. Βεβαίωση Εφορίας περί επιδόσεως Δηλώσεως έναρξης άσκησης επιτηδεύματος (άρθρο 8 και 9 Ν.1882/90).
 10. Σχεδιάγραμμα κατόψεως -και τομή- του καταστήματος σε τρία αντίτυπα διπλωματούχου μηχανικού ή υπομηχανικού, εργοδηγού σχεδιαστή, σε κλίμακα 1:50. Σε αυτά να απεικονίζονται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του καταστήματος και να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
 11. Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα, καθώς και βεβαίωση ελέγχου ή και έκθεση επιθεώρησης για την συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφάλειας από το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ Α.Ε παιχνιδιών - παιδότοπων.
 12. Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση της Πολεοδομίας περί νομιμότητας του κτιρίου και εγκρίσεως χώρου κυρίας χρήσεως προοριζόμενοι για κατάστημα (συνημμένα το εγκριμένο σχέδιο της Πολεοδομίας) και βεβαίωση για τη στατική επάρκεια του κτιρίου.
 13. Υπεύθυνη δήλωση αρ. 8 Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εν ελλείψει κανονισμού ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών συμφωνεί να λειτουργήσει το υπόψη κατάστημα (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής).
 14. Βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσεως και προορίζεται για κατάστημα.
 15. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 717/Β/18.8.95-3γ/95 και ΦΕΚ 959/22.11.95 3δ/95 Πυροσβεστ. Διάταξης).
 16. Δήλωση του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου για την ακίνδυνη και ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του καταστήματος.
 17. Αν πρόκειται για εταιρεία, (αντίγραφο εταιρικού).
 18. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για:

α) την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα ψυχαγωγούνται τα παιδιά.

β) την πρόσληψη του προσωπικού που απαιτείται

 1. Δημοτική ενημερότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όλα τα φωτοαντίγραφα να είναι επικυρωμένα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η αίθουσα ψυχαγωγίας δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε υπόγειο χώρο.

Το εμβαδόν της αίθουσας ψυχαγωγίας θα είναι ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών ( 2τ.μ. ανά παιδί ) και το είδος των παιχνιδιών.

Απαιτούνται τα ακόλουθα:

α) Αίτηση

β) Τοπογραφικό Διάγραμμα

γ) Διάγραμμα κάλυψης της περιοχής

δ) Κάτοψη καταστήματος

ε) Κανονισμός πολυκατοικίας

ζ) Παράβολο 150 €

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας.
 2. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες.
 3. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (επικυρωμένο).
 4. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος σε κλίμακα 1:50 από Ηλεκτρολόγο - Μηχανικό στο οποίο θα απεικονίζονται η κονσόλα μίξης ήχου και τα ηχεία. (3) αντίγραφα
 5. Τεχνική Έκθεση Μηχανολόγου Μηχανικού, ότι έχει γίνει πλήρη και αποτελεσματική ηχομόνωση σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα. (4) αντίγραφα.
 6. Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.
 7. Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής (από την Α.Ε.Π.Ι.)

 1. Δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 2. Θα λειτουργούν σε κτίσμα μόνιμης κατασκευής ή προκατασκευασμένα λυόμενα οικήματα στηριζόμενα σε σταθερή βάση από μπετόν και θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πολεοδομικής Νομοθεσίας. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία openbar στον περιβάλλοντα χώρο στεγασμένων Κέντρων Διασκέδασης.
 3. Η χρήση μουσικής επιτρέπεται σύμφωνα με άρθρα της Α5/3010/85 Υγ. Διατ.

 1. Δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 2. Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κομμώτριας - Κομμωτή από το Υγειονομικό (επικυρωμένο).

 1. Δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 2. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη.

 1. Δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 αδειούχου εγκατάσταση ηλεκτρολόγου του Ν. 4483/1965, σύμφωνα με την οποία η ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι ανάλογη με τον προορισμό του χώρου και τη χρήση του καταστήματος κλπ. Και ότι εξασφαλίζει ακίνδυνα της ηλεκτροδότηση τους.

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Δελτίο ταυτότητας ή άλλου εγγράφου προβλεπόμενου από το νόμο φωτοαντίγραφο επικυρωμένο.

Βιβλιάριο υγείας από το οποίο να προκύπτει και η τελευταία θεώρηση.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, γίνεται με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία σύμφωνα με την 2458/05 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 267/Β΄/01-03-05).

Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση «ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ» από τον αιτούντα του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαχειριστή και εν ελλείψει αυτού του ιδιοκτήτη του χώρου ότι: «ο ισχύων κανονισμός επιτρέπει τη λειτουργία του συγκεκριμένου κατ/τος ως …». Αν δεν υπάρχει κανονισμός θα δηλώνει ότι «δεν υπάρχει κανονισμός και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων του κτηρίου, επιτρέπει τη χρήση του χώρου και τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ως …». Στη δήλωση θα φαίνεται η ιδιότητα του δηλούντος: διαχειριστής ή ιδιοκτήτης.

Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, ο ιδιοκτήτης του χώρου στη δήλωσή του θα δηλώνει ότι «δεν υπάρχει διαχειριστής…».

Αν αρνηθεί ο διαχειριστής, ο ιδιοκτήτη του χώρου στη δήλωσή του θα δηλώνει ότι «αρνήθηκε ο διαχειριστής…».

Σε περίπτωση πρασιάς να αναφέρει ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης «ότι επιτρέπεται η κατάληψη του ιδιόκτητου χώρου (πρασιά) από την πλειοψηφία των ιδιοκτητών».

Οι υπεύθυνες δηλώσεις επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής.

Οικοδομική άδεια του κτιρίου του καταστήματος, σε φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από την πολεοδομία.

Βεβαίωση Κύριας Χρήσης της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας. Η Κύρια χρήση θα συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο της κάτοψης του καταστήματος, σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ανοικτών εξωστών -πατάρια-).

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για κτίριο που υπάρχει πριν το 1955, βεβαίωση πολεοδομίας ότι ο χώρος είναι κυρίας χρήσης.

Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας που να αφορά τις χρήσεις γης στην περιοχή.

Σχεδιαγράμματα εις 3πλούν των χώρων του καταστήματος κατόψεως και καθέτου τομής σε κλίμακα 1:50 υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από μηχανικό. Να αναφέρουν το ωφέλιμο εμβαδόν, τους αποθηκευτικούς χώρους, την πρασιά (αν υπάρχει). Εάν το κατάστημα έχει πατάρι ή υπόγειο να υπάρχουν ανάλογα σχεδιαγράμματα και γι αυτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για καταστήματα που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες (εξαιρούνται τα αμιγή μπαρ, τα αμιγή παραδοσιακά καφενεία και τα κέντρα διασκέδασης) θα πρέπει στα σχεδιαγράμματα να αποτυπώνονται δύο χώροι στην αίθουσα πελατών, ένα χώρο για τους μη καπνίζοντες (τουλάχιστον 50% του συνολικού χώρου) & ένα χώρο για τους καπνίζοντες πελάτες. Σε περίπτωση αιθουσών αναψυχής να υπάρχει στα σχέδια περίγραμμα των παιχνιδιών (μπιλιάρδα-τραπέζια-πάγκοι-ψυγεία κλπ) & ωφέλιμο εμβαδόν χώρου.

Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας.

Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. έναρξης άσκησης επιτηδεύματος (Φ/Α επικυρωμένη).

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής.

Για κρεοπωλεία βεβαίωση παρακολούθησης σχολής. Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο.

Για κομμωτήρια, αισθητικούς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο.

Αν το κατάστημα λειτουργήσει μέσα σε ξενοδοχείο ή κάμπινγκ, επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου ΕΟΤ για την έγκριση της εγκατάστασης του καταστήματος στην επιχείρηση αυτή.

Γνωμοδότηση Υγειονομικής Υπηρεσίας περί της καταλληλότητας του καταστήματος (γίνεται υπηρεσιακά από το Δήμο μετά την κατάθεση των δικ/κών).

Εάν το οίκημα κατασκευάστηκε πριν το 1999 απαιτείται έγγραφο αποχαρακτηρισμού του κτηρίου ή η άδεια επισκευής.

Εάν πρόκειται για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος από Ο.Ε. – Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. – Α.Ε. απαιτούνται επιπλέον:

 • Καταστατικό της εταιρείας (νόμιμα εκδιδόμενο). Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο.
 • Πράξη της εταιρείας που να ορίζει τον εκπρόσωπο και υπεύθυνο για τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές κ.λ.π. διατάξεις.
 • Τα με α/α 2,3,4 δικαιολογητικά για όλους τους εκπροσωπούντες αυτήν μετόχους ή εταίρους αντίστοιχα.
 • Δημοσίευση του εταιρικού στο Φ.Ε.Κ. (αφορά μόνο τις Α.Ε. και ΕΠΕ)

   Εάν πρόκειται για υπόγειο κατάστημα, απαιτούνται επιπλέον:

 • Βεβαίωση της Πολεοδομίας ότι ο χώρος προβλέπεται στην άδεια οικοδομής, είναι χώρος κύριας χρήσης και έχει προσμετρηθεί στον συντελεστή δόμησης.
 • Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας προσωπικού και θαμώνων και ότι διαθέτει έξοδο κινδύνου ανεξάρτητα από τον αριθμό καθισμάτων του καταστήματος.

Δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου «… ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς εγκατάστασης»

Διπλότυπο είσπραξης του παράβολου αξίας 150,00€ για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, από το ταμείο του δήμου.