Share


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Σκάλα 07-7-2017
NOMΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                             Αρ.Πρωτ.: 9873
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σετ εξοπλισμού υποδομής ΑΜΕΑ σε  παραλίες ,  σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή.
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την Τρίτη 11  Ιουλίου  2017 και ώρα   10:00   π.μ. να υποβάλλεται έγγραφη προσφορά σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια, η οποία να περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές  καθώς και την συνολική αμοιβή σας.


Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)


Ο Αντιδήμαρχος


Γεώργιος Σωτηράκος

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                        
ΔΗΜΟΣ  ΕΥΡΩΤΑ                                                            Προμήθεια σετ εξοπλισμού υποδομής ΑΜΕΑ σε παραλίες
Δ/νση Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης     
& Τεχνικών Υπηρεσιών    
                                                       

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθειας  σετ εξοπλισμού υποδομής ΑΜΕΑ σε παραλίες

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010 (ΦΕΚ 1411/Β/30-04-2012) πραγματοποιήθηκε συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΕΚ 792/Β/29−4−2009) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, περί την απ’ ευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.) Α΄ Βαθμού και συγκεκριμένα στο Άρθρο 7 «Υποχρεώσεις Ο.Τ.Α.», μεταξύ της 5ης & 6ης παραγράφου αυτού, προστίθεται νέα παράγραφος, η οποία αναφέρει:
«Σε (1) τουλάχιστον ανά Δημοτική Ενότητα από τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας, κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις της προηγουμένης παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται επίσης, να προβούν στη τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, κάθετα προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), ο οποίος θα φέρει τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές:
α)     Να αποτελεί προσωρινή κατασκευή
β)     Να κατασκευάζεται ισόπεδα με το πέριξ έδαφος της ακτής
γ)    Να κατασκευάζεται από μη τοξικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, ανθεκτικά σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία κ.λπ.
δ)     Να διαθέτει ομαλή, αντιολισθηρή και συνεχή επιφάνεια
ε)     Να έχει πλάτος τουλάχιστον 1,5 μ. και τα όρια του να επισημαίνονται (επ’ αυτού) με συνεχή κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκ.
στ)     Να κατασκευάζεται σε τέτοια θέση ώστε η μέγιστη κατά μήκος κλίση τους να μην είναι μεγαλύτερη από 8%
ζ)     Να φέρει σε επιλεγμένα σημεία και ιδιαίτερα στην αρχή και το τέλος αυτού, με επιδαπέδια σήμανση, το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης και
η)     Να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να συνδέεται με τους εκτός αιγιαλού χώρους εξυπηρέτησης των Α.με.Α. (στάθμευσης, τουαλέτες κ.λπ.)».

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης παρέμβασης, για την πρόσβαση στις παραλίες για τα  ΑΜΕΑ. Ειδικότερα περιλαμβάνει τη προμήθεια  και τοποθέτηση ενός σετ εξοπλισμού υποδομής ΑΜΕΑ σε παραλίες, που θα αποτελείται από έναν ειδικό κινητό διάδρομο, ένα αμφίβιο όχημα καθώς και έναν ειδικό κάδο απορριμμάτων.

Τα προς προμήθεια υλικά θα έχουν τις κάτωθι προδιαγραφές:

1.    Κινητός  διάδρομος  πρόσβασης   ΑΜΕΑ
Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού διαδρόμου ο οποίος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από αντιολισθητικό τρισδιάστατο συνθετικό πλέγμα, με εύκαμπτη κατασκευή προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χτυπημάτων και τραυματισμών. Επίσης, πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε κάθε μορφή εδάφους (αμμώδες, επικλινές κτλ.), καθώς επίσης να έχει τη δυνατότητα να αφαιρείται  από το έδαφος όταν δεν θα χρησιμοποιείται.
Εκτός των άλλων πρέπει να προστατεύει το γυμνό έδαφος από τις αναπόφευκτες φθορές που προκαλούν τα διερχόμενα οχήματα και πρέπει να διατηρεί την επιφανειακή υγρασία του εδάφους, έτσι ώστε τα φυτά να μπορούν να αναπτύσσονται κάτω από την επιφάνειά του.
Το πλάτος του διαδρόμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,50 m,  προκειμένου να πραγματοποιείται πλήρης περιστροφή αναπηρικού αμαξιδίου, χωρίς την βοήθεια συνοδού.
Ο προσφερόμενος διάδρομος πρέπει να δημιουργεί ασφαλή πρόσβαση σε οχήματα, πεζούς, καροτσάκια για μωρά, ποδήλατα, οχήματα μικροπωλητών, ομάδες διάσωσης άτομα με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ) και να είναι πολύ ανθεκτικός. Θα πρέπει να τοποθετείται χωρίς ειδικευμένο προσωπικό ή εξοπλισμό και χωρίς να έχει προηγηθεί προπαρασκευαστική εργασία. Θα πρέπει να είναι κινητός, δηλαδή όταν δεν χρησιμοποιείται να μπορεί να αφαιρεθεί, να τυλιχτεί και να αποθηκευτεί οπουδήποτε. Θα πρέπει να εναρμονίζεται τέλεια με το φυσικό περιβάλλον.
Πρέπει να είναι κατασκευασμένος από αντιολισθητικό τρισδιάστατο πολυεστέρα 100% και πάχους δέκα (10) χιλιοστών. Η κατασκευή του υλικού πρέπει να είναι τρισδιάστατη. Δεν θα αλλοιώνεται από θαλασσινό νερό, χημικές και αλκαλικές ουσίες ή υδρογονάνθρακες και θα πρέπει να αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες (από - 40οC έως 80οC) καθώς και στην ηλιακή ακτινοβολία.
Πρέπει να αποτελείται από ενιαία  (μονοκόμματα) τμήματα μήκους τουλάχιστον πέντε μέτρων με δυνατότητα εύκολης και ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ τους και συνολικού μήκους ογδόντα μέτρων. Το ρολό του διαδρόμου πρέπει κατά την τοποθέτηση του να μην παρουσιάζει ανωμαλίες. Οι διάδρομοι πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους κατά μήκος με ειδικούς ράβδους και να πακτώνονται στο έδαφος, με ειδικά αγκύρια, με απόλυτη ασφάλεια.
Ο διάδρομος, πρέπει να είναι συγχρόνως στιβαρός αλλά και ελαφρύς για εύκολη μεταφορά. Για το λόγο αυτό το βάρος του δεν θα  πρέπει να ξεπερνά τα 1.500 gr/m2. Πρέπει να διαθέτει άριστη αντοχή σε εφελκυσμό (τουλάχιστον 15 kN/m) και η θερμοκρασία αλλοίωσης να μην είναι μικρότερη από 300 C.
Επίσης, ο διάδρομος, θα πληρεί τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010 (ΦΕΚ 1411/Β/30-04-2012), θα είναι κατασκευασμένος κατά ISO 13934, ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία θα φέρει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο.
Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια των διαδρόμων, των υλικών για την σύνδεση τους και της  στερέωσής  κατά την τοποθέτησή τους.  

2.Αμφίβιο/Πλωτό Όχημα
Το αμφίβιο όχημα θα προορίζεται για ηλικιωμένα άτομα και για άτομα με μικρή ή μεγάλη – προσωρινή ή μόνιμη - δυσκολία κίνησης. Το όχημα πρέπει να παρέχει μεταφορά από το αναπηρικό όχημα προς την παραλία, μετακίνηση πάνω στην άμμο και άνωση μέσα στο νερό, ανεξάρτητα από το βάθος του. Επίσης πρέπει να επιπλέει και να κινείται στην επιφάνεια του νερού με μεγάλη σταθερότητα.
Το πλωτό αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να παρέχει ευκολία πρόσβασης στην παραλία, αλλά και την δυνατότητα κίνησης μέσα στο νερό, διότι θα επιπλέει και θα κινείται  στην επιφάνεια του νερού με μεγάλη σταθερότητα. Πρέπει να επιτρέπει με ευκολία τη μεταφορά και μετακίνηση μέσα στο νερό για τα άτομα με μικρή ή μεγάλη δυσκολία κίνησης και να είναι ελαφρύ και ανθεκτικό.
Πρέπει να έχει εργονομική κατασκευή από ανοξείδωτο αλουμίνιο και στρογγυλευμένες άκρες, για αποφυγή ατυχημάτων. Πρέπει να φέρει τρεις φουσκωτούς τροχούς κύλισης, οι οποίοι θα λειτουργούν και ως πλωτήρες, κατασκευασμένους από ελαστικό υλικό έτσι ώστε να παρέχουν σταθερότητα μέσα στο νερό και να απορροφούν τους κραδασμούς και να εξομαλύνουν τις δυσχέρειες από τυχόν ανωμαλίες του εδάφους (άμμος, χαλίκι, βότσαλο) για άνετη χρήση. Να διαθέτει λαβή έλκυσης για εύκολη πλοήγηση. Θα φέρει δύο αποσπώμενα, επιπλεύσιμα υποβραχιόνια από PVC. Το ύφασμα του οχήματος πρέπει να είναι υποαλλεργικό, αδιάβροχο, ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία και διάτρητο, για να στεγνώνει γρήγορα. Το αμαξίδιο πρέπει να συναρμολογείται και να αποσυναρμολογείται εύκολα, χωρίς εργαλεία. Όταν δεν θα χρησιμοποιείται, πρέπει να  μπορεί να διπλώνεται και να αποθηκεύεται, για εξοικονόμηση χώρου.

Οι διαστάσεις του  πρέπει να είναι:
-  Μέγιστο μήκος  περίπου 1,50 m, καθίσματος 0,50 m
- Ύψος περίπου 1.30 m (συνολικό), καθίσματος 0,50 m
- Πλάτος περίπου 0,50 m(καθίσματος),1 m(συνολικό)  
- Βάρος περίπου 30 kg και ωφέλιμο βάρος 130 kg τουλάχιστον.

3.    Ειδικός κάδος  απορριμμάτων για ΑΜΕΑ
Ο πλαστικός κάδος μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι χωρητικότητας 1100 λίτρων, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου και κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα  και  στο εξωτερικό.
Πρέπει να είναι προδιαγραφών κατά ΕΝ 170001-1 και σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία ΕΝ 840. Το βάρος των κάδου πρέπει να είναι περίπου 48 κιλά και να είναι ικανός να δεχθεί οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο.
Ο κάδος πρέπει να είναι σε θέση να φέρει ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 420 κιλών και ο κάθε τροχός του  να μπορεί να φέρει δυναμικό φορτίο τουλάχιστον 200 κιλών.

Θα αποτελείται από :
α) Το κυρίως σώμα (κορμός) με σταθερές υποδοχές αναρτήσεως στα πλαϊνά του τμήματα
β) Το σκέπασμα (καπάκι) που συνδέεται στον κορμό.
γ) Τους τέσσερις τροχούς κυλίσεως με το σύστημα πεδήσεως.

Υλικό κατασκευής.
Όλα τα πλαστικά τμήματα του κάδου πρέπει να είναι μονομπλόκ  (κυρίως σώμα, καπάκι κλπ.) και θα είναι κατασκευασμένα μετά από συμπαγή χύτευση πλαστικού (πολυαιθυλένιο) υπό πίεση (injection).
Το πολυαιθυλένιο πρέπει να είναι πρωτογενές, υψηλού μοριακού βάρους και πυκνότητας (HDPE).

Κυρίως σώμα (κορμός)
Το κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να έχει κωνικό σχήμα σε μορφή τραπεζίου και με στρογγυλεμένες γωνίες, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωση των απορριμμάτων και η πλύση του.
Η κατασκευή του κυρίως σώματος πρέπει να είναι με παραγωγή εν σειρά, χωρίς συνδέσεις και ραφές, με συμπαγή σε μονομπλόκ χύτευση του πολυαιθυλενίου μέχρι το χείλος του κορμού.
Ο κάδος στο κυρίως σώμα πρέπει να φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές σε αριθμό και θέση, κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνηση και ασφαλή χρήση του. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να φέρει τουλάχιστον τέσσερις (4) χειρολαβές, δύο σε κάθε πλευρά.
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο πρέπει να υπάρχει ειδική οπή για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η μούφα αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και να πρέπει να έχει απόλυτη στεγανότητα.
Στο εμπρόσθιο τμήμα θα υπάρχει ειδική οπή με πλαστικό κάλυμμα σε ύψος όχι μεγαλύτερο από 90 cm (κεντρο οπής μέχρι έδαφος) έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη από ΑΜΕΑ. Η οπή θα διαθέτει διάμετρο τουλάχιστον 35 cm. Επίσης, θα διαθέτει εσωτερικό κάδο αποκομιδής, για τα απορρίμματα που θα αποκομίζονται από την παραπάνω οπή.

Καπάκι του κάδου
Το καπάκι πρέπει να είναι επίπεδης μορφής με πρεσσαριστές νευρώσεις, ενισχυμένες αρθρώσεις και να λειτουργεί χειροκίνητα. Θα πρέπει να συνδέεται στον κορμό του κάδου με τρόπο ισχυρής κατασκευής έτσι ώστε να αποφεύγεται η απώλειά του κατά την χρήση των κάδων.

Τροχοί
Ο κάθε κάδος πρέπει να φέρει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm.  Πρέπει να έχουν ικανότητα περιστροφής περί κατακόρυφο άξονα κατά 360ο, έτσι ώστε να είναι ευέλικτος ο κάδος.
Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ένσφαιρου τριβέως και να συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης, ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά την χρήση του κάδου.
Ο κάθε κάδος πρέπει να φέρει ανεξάρτητο φρένο στους δύο εμπρόσθιους τροχούς που θα ακινητοποιεί πλήρως τον κάδου σε κεκλιμένες οδούς.  
Θα είναι κατάλληλος για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών και να συνεργάζονται άριστα με τα διατιθέμενα απορριμματοφόρα από τον Δήμο, καθώς και να μπορούν να πλένονται από τα οχήματα πλύσεως κάδων που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.

Η προσφορά του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:
- Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται τα κύρια χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, δηλαδή α) ο τύπος-εμπορική ονομασία, β) η χώρα προέλευσης, και γ) το εργοστάσιο κατασκευής.
- Πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια (όπου θα απεικονίζονται με φωτογραφίες τα προσφερόμενα είδη) του κατασκευαστικού οίκου, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνεται απαραίτητο για την επιβεβαίωση των προδιαγραφών και χαρακτηριστικών τους.
- Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα, ότι θα προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη, από την ημερομηνία παράδοσή των προϊόντων.
- Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα στην οποία θα δηλώνει ότι δεσμεύεται για την προμήθεια των ανταλλακτικών και την αντιμετώπιση των αναγκών service για τουλάχιστον τρία έτη από την παράδοση του εξοπλισμού στο Δήμο.

Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί, από τον ανάδοχο, σε σημείο που θα υποδειχθεί από το Δήμο. Προϋπόθεση για την παραλαβή του εξοπλισμού είναι η επίδειξη της χρήσης/λειτουργίας του εξοπλισμού και η δωρεάν εκπαίδευση των χειριστών που θα του υποδειχθούν από την υπηρεσία, η οποία θα υλοποιηθεί από προσωπικό του Αναδόχου. Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστο δύο ώρες.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4412/16, 3463/06 & 3852/10.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :  20.000,00 € + 4.800,00 € (ΦΠΑ 24%) = 24.800,00 €

                                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                                  Βλαχιώτη  23 / 6 / 2017
Βλαχιώτη 23 / 6 / 2017                             Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος,
     Ο Συντάξας                                              Δ/νσης Περιβάλλοντος,
 Υπ. Δόμησης & Τ.Υ.
Παναγιώτης Δερτιλής                                       Παναγιώτης Δερτιλής
  Μηχ/γος Μηχ/κός                                         Μηχ/γος Μηχ/κός