ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚOΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ»
Share

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚOΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣHΜΑΝΣΗ

ΣΑΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΦΑΥ