Πρόσκληση στην 5η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου
Share


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σκάλα 9 Φεβρουαρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ                                                                   Αρ. Πρωτ.: 1712
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗN 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), σας καλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018  και ώρα 07:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με τα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με επιχορήγηση συλλόγων
Εισηγήτρια: Δεντάκου Ελένη - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωής αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων  ή λοιμυπόπτων ζώων
Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Συμπληρωματική απόφαση σχετικά με την επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος του Λαγίου Δ.Ε. Κροκεών, Δήμου Ευρώτα
Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017
Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση απολογισμού 2017 του Μη Κερδοσκοπικού Κοινωνικοπολιτιστικού Φορέα «Νέοι Ορίζοντες»
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση προϋπολογισμού 2018 του Μη Κερδοσκοπικού Κοινωνικοπολιτιστικού Φορέα «Νέοι Ορίζοντες»
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση της αρ. 84 / 2017 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος»
Εισηγήτρια: Σάκκαρη Ιωάννα

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση της αρ. 86 / 2017 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος»
Εισηγήτρια: Σάκκαρη Ιωάννα

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση σχετικά με χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορο δημότη
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση σχετικά με χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορο δημότη
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ - Αντιδήμαρχος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Σωτήριος Χ. Μένεγας