Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 2ης συνεδρίασης ΝΠΔΔ επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Share


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ      ΛΑΚΩΝΙΑΣ                            
Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»
ΔΗΜΟΥ  ΕΥΡΩΤΑ


ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ    ΚΑΙ    ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ    ΤΗΣ 2ης/2018   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό, φαίνονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά  τη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑ-ΜΑΝΤΗΣ», στις 03η Μαΐου 2018, με  μνεία  των  αποφάσεων  που  λήφθηκαν.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α/Α   ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1ο.ΘΕΜΑ

 

Απόφαση εξουσιοδότησης του κ. Προέδρου για την ανάθεση της Προμήθειας και τοποθέτησης της εξωτερικής πόρτας στο Δημοτικό Σχολείο Κροκεών.

(Εισηγητής: Μαχαίρας Δημήτριος, Πρόεδρος)

2ο.ΘΕΜΑ

 

Ορισμός μέλους της Σχολικής Επιτροπής στην επιτροπή εκκαθάρισης των υλικών που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτε να εκποιηθούν του 12/Θέσιου Δημοτικού Σχολείου Βλαχιώτη.

(Εισηγητής: Μαχαίρας Δημήτριος, Πρόεδρος)

3ο.ΘΕΜΑ

 

Απόφαση Περί αποδοχής δωρεάς σχολικών φαρμακείων στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Ευρώτα.

(Εισηγητής: Μαχαίρας Δημήτριος, Πρόεδρος)

Α/Α   ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1ο.ΘΕΜΑ

 

Απόφαση περί Ανασυγκρότησης του Δ.Σ. ΝΠ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Αλεξ. Παπαδιαμάντης» σύμφωνα με   την 94/2018 Απόφασης Δ.Σ.

(Εισηγητής: Μαχαίρας Δημήτριος, Πρόεδρος)

2ο.ΘΕΜΑ

 

Έγκριση μελέτης για προμήθεια «Καυσίμων και λιπαντικών» για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-σης για τη σχολικής περίοδο 2018 - 2020.

(Εισηγητής: Μαχαίρας Δημήτριος, Πρόεδρος)

3ο.ΘΕΜΑ

 

Λήψη Απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των λογιστικών εργασιών του Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επι-τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αλεξ. Παπαδιαμάντης του Δήμου Ευρώτα.

(Εισηγητής: Μαχαίρας Δημήτριος, Πρόεδρος)

4ο.ΘΕΜΑ

 

Αποδοχή ποσού 22.675,89 € από ΚΑΠ (Α’ δόση 2018) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

(Εισηγητής: Μαχαίρας Δημήτριος, Πρόεδρος)

 

Σκάλα 04 Μαΐου 2018
Η Δημοσιεύσασα


Βασιλακάκου Π. Σταυρούλα