Τεύχη δημοπράτησης έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Νιάτων»
Share

Τεύχη δημοπράτησης έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Νιάτων»

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑKΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΕΣΥΔΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΤΕΥΔ