ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Αυτοτελές Τμήμα
Τοπικής  Οικονομικής Ανάπτυξης

Ταχ. Δ/νση: Βλαχιώτη Λακωνίας                 
Ταχ. Κώδικας :  230 55  
Τηλέφωνο:  2735 0 42210                              
FAX: 2735 0 29124


ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ

Για τη νομιμοποίηση των υφιστάμενων υδροληψιών και σύμφωνα με :

•    την με αρ.145026/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 31 Β’) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα»,
•    την  με αρ. οικ. 146896 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. Β/2878/27-10-2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις»
•    την  με αρ. οικ. 101123 (Β΄1435/10-7-15), τροποποίηση της ΚΥΑ 146896/2014

προκύπτει  η υποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)

όλων των υφιστάμενων σημείων υδροληψίας, (ενεργών και ανενεργών) τα οποία δεν έχουν άδεια ή αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις.

Η εγγραφή των παραπάνω περιπτώσεων στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) γινόταν μέσω των Δήμων χωρίς την επιβολή προστίμου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.  Σε εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. (μετά την 31-12-2014) προσκομίζεται στην αδειοδοτούσα αρχή παράβολο εκατό (100) ευρώ. 

Η υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης  ύδατος από σημεία υδροληψίας που έχουν δηλωθεί στο Ε.Μ.Σ.Υ. έως την 30η Σεπτεμβρίου 2015, δεν επιβαρύνεται με πρόστιμο.

Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλονται πρόστιμα τα οποία διαμορφώνονται ως εξής :
•     Υποβολή αίτησης από 1-10-2015 μέχρι 31-12-2015 : καταβολή 50 ευρώ πρόστιμο για κάθε μήνα καθυστέρησης.
•     Υποβολή αίτησης από 1-1-2016 : καταβολή  προστίμου από 1.000 έως 2.000 ευρώ.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ


Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αρ. οικ. 146896 (Φ.Ε.Κ. Β/2878/27-10-2014) που καθορίζει τις κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων, την διαδικασία και τους όρους έκδοσης των αδειών , το περιεχόμενο και τη διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις και η τροποποιητική της  Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 101123 (Β΄1435/10-7-15).

Επισυναπτόμενα Έγγραφα

Πρόσκληση ανάθεσης προμήθειας υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της ΔΕ Σκάλας

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικού πόρου

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας χρήσης νερού

Αίτηση – Δήλωση για νέα έργα

Φ.Ε.Κ. με τη σχετική Κ.Υ.Α. 146896/14

Προσδιορισμός Αρδευτικών Αναγκών

odigies-ipovolis

Αίτηση – Δήλωση για υφιστάμενα έργα

Αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ.