ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ευρώτα, που θα λάβει χώρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σκάλας, την 13η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018) με το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: “Διατύπωση απλής γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού και γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Ευρώτα”.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα στο ίδιο τόπο και ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΔΕΝΤΑΚΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σήμερα την 2α Δεκεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα, ο/η υπογραφόμενος/η _______________, δημοτικός/ή υπάλληλος Δήμου Ευρώτα, κλάδου ΥΕ Κλητήρων Θυρωρών, επέδωσα στον/στην ________________, πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, με την οποία καλούνται τα μέλη της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ευρώτα να παραστούν στη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση που θα γίνει την 13η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος
Σκάλας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται στη πρόσκληση.
Για την απόδειξη της επίδοσης συντάχθηκε το αποδεικτικό αυτό που υπογράφεται ως εξής:

Ο/Η Επιδών/ούσα

Ο/Η παραλαβών/ούσα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-1ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-2019-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-2020