1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕ

   

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕ

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος “ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ” την 10 η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 μ.μ στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗ 91, ΓΚΥΖΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΧ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ»
Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

1-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΕ