ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ