ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 3Η-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Β-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 3Η-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Β-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 3Η-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Β-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 30η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ευρώτα, σε τακτική συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης “Ι.Ν. θΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ” Δήμου Ευρώτα οικονομικού έτους 2019.
Ο πρόεδρος

      Πολολός Παναγιώτης

Πρόσκληση-στη-3η-2020-Συνεδρίαση-του-Ν.Π.Δ.Δ.-Β-ΘΜΙΑΣ-ΕΚΠ-ΣΗΣ-Απολογισμός