7η πρόσκληση Δ.Ε. κληροδοτήματος Αχ. Παπαδάκου

   

7η πρόσκληση Δ.Ε. κληροδοτήματος Αχ. Παπαδάκου

7η πρόσκληση Δ.Ε. κληροδοτήματος Αχ. Παπαδάκου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010
τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
“ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ” την 18 η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ
στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής παραλαβής του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗ 91, ΓΚΥΖΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΧ.
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ»
Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

7-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΕ