ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ

   

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας Κ∆ΑΠ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ Κ.∆.Ε.∆.Ε. «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
Έχοντας υπόψη:
• Το υπ ́ αρ. Πρωτ. 921/28-01-2020 έγγραφο ∆ημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την αναστολή λειτουργίας των εξής Κέντρων ∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών :
• 1ο Κ∆ΑΠ ΣΚΑΛΑΣ
• 2 ο Κ∆ΑΠ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
από την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 έως και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου
2020, λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης και άλλων αναπνευστικών ιώσεων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΚΔΑΠ