ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
12/03/2020 από ADMIN σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αρ. φύλλου
55/11-03-2020 για κατεπείγοντα μέτρα αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για τις 13/03/2020 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 19:00 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας.

Η προγραμματισμένη για τις 13/03/2020 συνεδρίαση ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 τακτική συνεδρίαση θα
πραγματοποιηθεί δια περιφοράς.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΒΟΛΗΣ