Ο Δήμος Ευρώτα ενημερώνει για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη στις ΜΗ ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες.

   

Ο Δήμος Ευρώτα ενημερώνει για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη στις ΜΗ ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες.

Ο Δήμος Ευρώτα ενημερώνει για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη στις ΜΗ ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες.

Δελτίο Τύπου

Ο ΔήμοςΕυρώτας σε εφαρμογή του άρθρου 222 του ν.4555/18 ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν προβεί ή πρόκειται να προβούν σε διακοπή ηλεκτροδότησης τους τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν. 4555/18 ορίζονται τα ακόλουθα:

1.  «Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α’ 171).
Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο».

2.      «Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους.

Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν.

Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω:

Α) Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότηση μη χρησιμοποιημένου ακινήτου τους και δεν το έχουν γνωστοποιήσει στον Δήμο τους δίνεται η δυνατότητα να προσέλθουν στον Δήμο Ευρώτα να υποβάλλουν βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης και δήλωσης ΜΗ χρησιμοποίησης ακινήτου μέσα σε έξι μήνες από την από την δημοσίευση του ν. 4555/18,δηλαδή από τις 17/8/2018 έως 19/1/2019,για να απαλλαχθούν από τα αναδρομικά δημοτικά τέλη,μέχρι την δημοσίευση του ν. 4555/2018 (19/7/2018)

Β) Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν προβεί σε πληρωμή βεβαιωμένων ποσών από αναδρομικά τέλη που χρεώθηκαν σε βάρος τους  και αφορούσαν ΜΗ χρησιμοποιούμενα ακίνητα που είχαν προβεί σε διακοπεί ηλεκτροδότησης δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν δήλωση ΜΗ χρησιμοποίησης ακινήτου και αίτηση διαγραφής. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής, δηλαδή των έξι μηνών και συγκεκριμένα από τις 20/01/2019 με βάση τον Νόμο αυτόν, το κάθε ακίνητο στο οποίο έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης και δεν έχει δηλωθεί στον οικείο Δήμο υπόκειται σε αναδρομικά τέλη καθαριότητας. Απαλλάσσεται από την ημερομηνία προσκόμισης της Βεβαίωσης Διακοπής της ηλεκτροδότησης από τον αρμόδιο Διαχειριστή δικτύου και της υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν χρησιμοποιείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Αρμόδια Υπηρεσία : Τμήμα Εσόδων –τηλ. 2735360023

                                                                                              Δήμος Ευρώτα