Απόφαση Δημάρχου για μη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων

   

Απόφαση Δημάρχου για μη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων

Απόφαση Δημάρχου για μη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
           
Σκάλα  25-01- 2019
Αρ. πρωτ. : 1197


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ     
               


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 06/2019


Ο Δήμαρχος Ευρώτα έχοντας υπόψη:

1)Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Το υπ’ αρ. πρωτ. 14107/22-01-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με το οποίο διαβιβάστηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ
3) Τα ακραία  καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας κυρίως κατά τις πρωινές ώρες της 25ης -01-2019

Αποφασίζει

Τη μη λειτουργία όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του Δήμου Ευρώτα την 25η-01-2019, για προληπτικούς λόγους πολιτικής προστασίας και για την ασφάλεια των μαθητών.
Με ευθύνη των  διευθυντών  να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι  σύλλογοι  γονέων  και μαθητών των σχολικών μονάδων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

Κοινοποίηση
–    Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λακωνίας
–    Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λακωνίας
–    Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα
–    Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα