Απόφαση Δημάρχου λήψης μέτρων προστασίας από τον ΚΟΡΩΝΟΪΟ εργαζομένων και δημοτών Δήμου Ευρώτα.

   

Απόφαση Δημάρχου λήψης μέτρων προστασίας από τον ΚΟΡΩΝΟΪΟ εργαζομένων και δημοτών Δήμου Ευρώτα.

Απόφαση Δημάρχου λήψης μέτρων προστασίας από τον ΚΟΡΩΝΟΪΟ εργαζομένων και δημοτών Δήμου Ευρώτα.

Απόφαση Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Ευρώτα

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 περί των αρμοδιοτήτων Δημάρχου
Την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020)
 Την αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.03.2020 (ΦΕΚ 783/10.03.2020 τεύχος Β’) «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020»
Την από 25-2-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α’42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού»
Την αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) απόφαση Υπουργείου Υγείας με θέμα «Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω της πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας»
Την αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 16-3-2020 και έως και την Παρασκευή 27-3-2020, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας  εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Ευρώτα:

Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία όλων των παιδικών χαρών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και των επισκέψιμων χώρων του Δήμου μας.
Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ευρώτα συμπεριλαμβανομένων και των ΚΕΠ, μέχρι και την 27-3-2020. Οι πολίτες μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά ή με αλληλογραφία και να λαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο τα αιτούμενα έγγραφα. Με αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις. Επίσης σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η εξυπηρέτηση των δημοτών με ηλεκτρονικά μέσα,  υπάλληλος του Δήμου μας κατόπιν συνεννόησης θα μεταβαίνει στον τόπο κατοικίας τους  και θα παραλαμβάνει το οποιοδήποτε  αίτημα προς διεκπεραίωση.
Συνιστάται σε όλους τους πολίτες η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας.
Η διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά , συμπεριλαμβανομένων και όλων των αιτούμενων αδειών προσωπικού (κανονικών, ειδικού σκοπού για τους γονείς μαθητών, αναρρωτικών κ.λ.π.).
Επιβάλλεται η απομάκρυνση όλων των υπαλλήλων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, από τους χώρους συναλλαγής κοινού και οι υπάλληλοι αυτοί με ευθύνη του αρμόδιου για  θέματα  ανθρώπινου δυναμικού προϊσταμένου  θα διατίθενται σε υπηρεσίες back office, ήτοι θα ασκούν καθήκοντα για τα οποία δεν απαιτείται η καθημερινή επαφή με το κοινό.
Ενισχύεται το πρόγραμμα καθαρισμού των δημοτικών κτηρίων και πραγματοποιούνται απολυμάνσεις σε όλα τα δημοτικά κτήρια,  καθώς και σε όλες τις σχολικές μονάδες και αθλητικά κέντρα.
Σε περίπτωση έκδοσης νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για λήψη μέτρων η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί εκ νέου, έως την νεώτερη τασσόμενη προθεσμία.
Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Ευρώτα

Δήμος Βέρδος

Ηλεκτρονική  Διεύθυνση Δήμου Ευρώτα: info@eurota.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου: 2735 3 60036
Δ/νση Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών: 2735 3 60024
Δ/νση Περιβάλλοντος Υπ. Δόμηση & Τ.Υ : 2735 0 29215
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας:
2735 3 60018 – 2735 3 60028
Fax: 2735 0 29292