Ανακοίνωση διεξάγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη μελών που θα συμμετάσχουν στις Επιτροπές Προσωρινής ή/και Οριστικής Παραλαβής έργων

   

Ανακοίνωση διεξάγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη μελών που θα συμμετάσχουν στις Επιτροπές Προσωρινής ή/και Οριστικής Παραλαβής έργων

Ανακοίνωση διεξάγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη μελών που θα συμμετάσχουν στις Επιτροπές Προσωρινής ή/και Οριστικής Παραλαβής έργων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων,
2. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
3. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα  «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
4. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
5. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
6. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
7. Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
8. Τα άρθρα 170 παρ. 3 και 172 του Ν. 4412/2016 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
9. Την  αριθ. 19/2019  (αρ. πρωτ. οικ. 4303/21-3-2019) απόφαση Δημάρχου Δήμου  Ευρώτα  με την οποία ορίσθηκαν τα μέλη της επιτροπής για τη διενέργεια κλήρωσης ορισμού μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβήςτων παρακάτω έργων:

Προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

1. Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές κτιριακές εγκαταστάσεις που προκλήθηκαν από θεομηνίες,  δαπάνης 14.861,95€ χωρίς ΦΠΑ
2. Διεύρυνση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Νιάτων,  δαπάνης  86.5263,04€ χωρίς ΦΠΑ
3. Αποκατάσταση βλαβών τμήματος  δημοτικής οδού προς Τ.Κ. Μυρτιάς από θεομηνία, δαπάνης  12.026,73€ χωρίς ΦΠΑ
4. Αποκατάσταση βλαβών Εθνικής Οδού Σπάρτης-Μονεμβάσιας εντός σχεδίου πόλης Βλαχιώτη από θεομηνία, δαπάνης 29.977,89 € χωρίς ΦΠΑ.
5. Αποκατάσταση βλαβών από την θεομηνία της 07-9-2016 αγροτικής οδού στην θέση «Περιβολάκι» Τ.Κ. Γερακίου, δαπάνης 14.304,20 χωρίς ΦΠΑ.
6. Ασφαλτοστρώσεις– τσιμεντοστρώσεις  Δήμου Ευρώτα (2015)  δαπάνης  94.629,02 χωρίς ΦΠΑ.
7. Επείγουσα αποκατάσταση βλάβης αντιπλημμυρικού προχώματος Αγίων Ταξιαρχών –Λεήμονα από Θεομηνία, δαπάνης 11.639,14 χωρίς ΦΠΑ

Προσωρινής παραλαβής του  έργου:

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σκάλας Δήμου Ευρώτα, δαπάνης 230.562,98€ χωρίς ΦΠΑ.
Γνωστοποιούμε ότι

η Δ/νση Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας  Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα την   27-3-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία που στεγάζεται η Υπηρεσία (δημοτικό κατάστημα Βλαχιώτη), θα διεξάγει κλήρωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών δημοτικών συμβούλων και δημοτικών υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν στις Επιτροπές Προσωρινής ή/και Οριστικής Παραλαβής των ανωτέρω έργων.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:

1. για τον ορισμό των προέδρων και των αναπληρωματικών τους οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. της Δ/νσης Τ. Υ. του Δήμου Σπάρτης και του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
2. για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα, του Δήμου Σπάρτης και του Δήμου Ευρώτα (σε περίπτωση που σύμφωνα με τις διατάξεις οι υπάλληλοι του Δήμου Ευρώτα δεν επαρκούν για τη διεξαγωγή της κλήρωσης των μελών).
3. για τον ορισμό των Δημοτικών Συμβούλων όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ευρώτα (αφορά έργα που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τον Ν.3669/2008).

Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο Επιβλέποντας εκάστου εκ των ανωτέρω έργου δεν δύναται να είναι μέλη των επιτροπών παραλαβής.  

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα, στον πίνακα ανακοινώσεων στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας του Δήμου Ευρώτα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Δ/νσης Περιβάλλοντος,

Υπηρεσίας Δόμησης και Τ.Υ.

Δερτιλής Παναγιώτης

Μηχανολόγος Μηχανικός