Ανακοίνωση για την ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της μετάδοσης του κορωνοϊού

   

Ανακοίνωση για την ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της μετάδοσης του κορωνοϊού

Ανακοίνωση για την ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της μετάδοσης του κορωνοϊού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την αρ. Εγκ.: 23, αρ. πρωτ. 18659 / 17-03-2020 Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών, το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ευρώτα, αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης οι οποίες συνίστανται στα εξής:


α) καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν

β) καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους


γ) εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. α)


δ) δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. β)


ε) συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους


στ) λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότοπου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων των περ. α) και β)


ζ) διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. α) και β) (παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ


η) κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού COVID-19


Στην ανωτέρω Εγκύκλιο ορίζεται ρητά ότι για την αποτελεσματική τους λειτουργία, το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ευρώτα, ενισχύεται
i. με προσωπικό των υπηρεσιών των οποίων έχει υποχρεωτικά ανασταλεί η λειτουργία, βάσει της δυνατότητας που παρέχεται με την παρ. 2 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 55),
ii. με προσωπικό κάθε ειδικότητας που προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 64).
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το προσωπικό του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ευρώτα και το προσωπικό που θα το ενισχύσει θα φέρει υποχρεωτικά όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
Για την άμεση λειτουργία της δομής από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, ο Δήμος Ευρώτα υποχρεούται να οργανώσει άμεσα κατάλληλο χώρο, να παρέχει τηλεφωνικές συνδέσεις και πρόσβαση στο διαδίκτυο, να διαθέσει οχήματα και μέσα ατομικής προστασίας στους υπαλλήλους και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή μέσο κρίνεται απαραίτητο.

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) επικοινωνίας με τις υπηρεσίες/δομές που συστήνονται με την παρούσα, γνωστοποιούνται στους πολίτες με κάθε πρόσφορο μέσο (ανακοινώσεις σε τοπικά ΜΜΕ, κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδα δήμου, ενημερωτικά φυλλάδια κ.α.).
Καθώς η δομή δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί από το Δήμο Ευρώτα για την άμεση καταγραφή και ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών στα πλαίσια της ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και των υπηρεσιών που αναφέρονται ανωτέρω, οι πολίτες-κάτοικοι του Δήμου Ευρώτα θα μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2735360030 και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: mmayromatidi@1499.syzefxis.gov.gr , υπεύθυνη: Μαρία Μαυροματίδη