Επανακαθορισμός όρων διαγωνισμού για τεχνικό ασφαλείας

   

Επανακαθορισμός όρων διαγωνισμού για τεχνικό ασφαλείας

Επανακαθορισμός όρων διαγωνισμού για τεχνικό ασφαλείας

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω σφάλματος της αρ. 10729/12-7-2019 διακήρυξης του Δήμου Ευρώτα έχει υποβληθεί εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για επανακαθορισμό των όρων της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού εργασίας» και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με νέα ημερομηνία.

Ο Δήμαρχος

κ.α.α. η Αντιδήμαρχος

Ελένη Δεντάκου