Καθαρισμοί οικοπέδων και λοιπά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

   

Καθαρισμοί οικοπέδων και λοιπά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

Καθαρισμοί οικοπέδων και λοιπά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λήψη προληπτικών μέτρων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2020

Καθαρισμός οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, για την υποχρέωσή τους, να προβαίνουν σε τακτικό καθαρισμό των χώρων αυτών (αποψίλωση και απομάκρυνση βλάστησης, απομάκρυνση τυχόν
άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της), καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. (το αργότερο έως 15-05-2020).


Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος θα προβαίνει στον καθαρισμό τωνχώρων και θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 του Ν. 3852/2010, Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012 και άρθρο 19 του Κανονισμού καθαριότητας του Δήμου – 320/2016 (ΑΔΑ: 7ΝΟ1ΩΡΛ-ΒΩΡ) απόφαση Δ.Σ).

Κοπή κλαδιών παρόδιων ιδιοκτησιών που εξέχουν στο οδικό δίκτυο

Καλούνται οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων (οικόπεδα και αγροτεμάχια) να προβούν άμεσα στην κοπή κλαδιών δέντρων ή θάμνων που εξέχουν στο οδικό δίκτυο, γιατί παρεμποδίζουν τη διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς, τις εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου και γενικότερα για την ασφάλεια των
συγκοινωνιών.
Σε αντίθετη περίπτωση, όσον αφορά το δημοτικό οδικό δίκτυο, ο Δήμος θα προβαίνει στις ενέργειες και τα πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο 8 του κανονισμού καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (αρ. 320/2016 (ΑΔΑ: 7ΝΟ1ΩΡΛ-ΒΩΡ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου). Για το αγροτικό οδικό δίκτυο, αρμόδια είναι τα κατά τόπους δασαρχεία (αρ. 1/2008 αγρονομική διάταξη 1691Β/2008)


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ: Ιδιαίτερα επισημαίνουμε στους αγρότες της περιοχής μας ότι οικαθαρισμοί των χόρτων σε δενδρώδεις καλλιέργειες (ελαιώνες κλπ) και σε αμπελώνες είναι από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης γιατί εξασφαλίζει πρωτίστως την περιουσία τους από καταστροφή σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μεγάλο βοήθημα για τους
πυροσβέστες στην προσπάθεια ελέγχου μιας πυρκαγιάς.


Υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς έως και την 31 η Οκτωβρίου και παρακαλούμε για τη συνεργασία και τη συμμόρφωση όλων, προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις από την τυχόν εκδήλωση πυρκαγιών στην περιοχή μας.

Ανακοίνωση-για-προληπτικές-ενέργειες-εν-όψει-της-αντιπυρικής-περιόδου-2020