9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
16/03/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 16 η Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα:

Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του με τίτλο: «Δαπάνες για την καταπολέμηση των κουνουπιών στα πλαίσια της αντιμετώπισης του κινδύνου της ελονοσίας στο Δήμο Ευρώτα»
Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμου
Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Τοπ. & Δημ. Κοινοτήτων
Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού 2 του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Ελους»
Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού 2 του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Νιάτων»
Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού 2 του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Σκάλας»
Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού 2 του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Κροκεών»
Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού 2 του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Γερονθρών και προδιαλεγμένου υλικού (πόρτα – πόρτα)»
Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«Διαμόρφωση πρόσβασης ακινήτου στην Ε.Ο. Σπάρτης – Μονεμβασίας εντός ορίων οικισμού ΔΑΦΝΙΟΥ».
Λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών” , με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
Λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2020
Λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημπσίων
συμβάσεων του Ν.4412/2016 για το έτος 2020
Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση συλλόγου
Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 9η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ