Προμήθεια Ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικά Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

Προμήθεια Ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος
11/03/2020 από ADMIN σε ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας

Διακηρύσσει ότι:
Στις 17 του μήνα Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 έως 10:00π.μ (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος»», συνολικού προϋπολογισμού ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (28.328,06€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνει την ανάθεση προμήθειας των παρακάτω ειδών:

Φρέσκο γάλα για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»
Είδη κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»
Είδη ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»
Είδη αρτοπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»
Είδη οπωροπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου Ευρώτα.
Ισχύουσες διατάξεις είναι ο Ν.4412/16, ο Ν.3463/2006, ο Ν.3852/10, ο Ν.4250/2014, ο Ν.4281/2014, όπως ισχύουν.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, εγκατεστημένα: α) σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. (Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων) και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση (γ) και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Η συμμετοχή μπορεί να είναι με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την με
οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά Θα
πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ή για καθεμιά από τις ομάδες,
όπως αυτές αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Σκάλα 06/03/2020
Ο Δήμαρχος Ευρώτα
κ.α.α. ο Αντιδήμαρχος

Παναγιώτης Κυριακάκος

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη