ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 7 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δ.Σ.

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
13/03/2020 - 18:30
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 7 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δ.Σ.
06/03/2020 από ADMIN σε ΘΕΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Κοινοτήτων και προέδρους συμβουλίων Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και ώρα 18:30 , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με το πιο κάτω θέμα:


ΘΕΜΑ : «Απόφαση για τα όργανα διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων άρδευσης, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957, για την αρδευτική περίοδο 2020»
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος


Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος


Στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του δημάρχου και του αρμόδιου αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα.

Η Πρόεδρος

ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο προσκληση-7-ΔΣ-2020