Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την οργάνωση και λειτουργία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Δ.Ε. Σκάλας

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 3-Πρόσκληση-για-υποβολή-προσφοράς
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την οργάνωση και λειτουργία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Δ.Ε. Σκάλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με αντικείμενο την «Οργάνωση και διεύθυνση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας στη Δ.Ε. Σκάλας Δήμου Ευρώτα».


Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08-08-2016) και την από 27/2/2020 Τεχνοοικονομική Περιγραφή


Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-118/2020 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την 6/3/2020.


Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ)
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη