ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
04/03/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 4 η Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00
π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα:

Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης μετακίνησης
μαθητών
Λήψη απόφασης σχετικά με έκτακτη επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Β’θμιας
Εκπαίδευσης
Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή χρεών
Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών
Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 9/2020 απόφασης ΝΙΠΔ Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» με θέμα: Λήψη απόφασης
για 1η αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2020
Λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της 15/2020 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής λόγω του ότι οφειλές που προέρχονται από μισθώματα εισπράτωνται
κατά τον ΚΕΔΕ
Λήψη απόφασης σχετικά ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών, βάση του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (προμήθεια
χρωμάτων).
Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Προμήθεια Ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος»»,
προϋπολογισμού 28.328,06 ευρώ
Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 8η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ