ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 5 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
25/02/2020 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 5 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Κοινοτήτων και

προέδρους συμβουλίων Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 19:00 , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με τα πιο κάτω θέματα:


ΘΕΜΑ 1ο: << ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΔ>>
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ»
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 3ο: «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου κ. Μπακόπουλου Ανδρέα για υπόθεση του Δήμου»
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 4ο: «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου κ. Χαϊνταρλή Χρ. Μάριου Ανδρέα για υπόθεση του Δήμου»
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 5ο: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής κατόπιν του αριθμ. 29919/3745/4-2-2020 εγγράφου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ»
Εισηγητής: Φιφλής Δημήτριος –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Συμπληρωματική απόφαση σχετικά με την υποβολή πρότασης με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση
2018», στο Μέτρο 2 «Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου», του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Εισηγητής: Φιφλής Δημήτριος –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 7ο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ “ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4623/2019”
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος


Στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του δημάρχου και του αρμόδιου αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις
παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά
θέμα.

Η Πρόεδρος

ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-5-ΔΣ-2020