Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Νιάτων

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικά Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Νιάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας
Διακηρύσσει ότι:
Στις 21 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 έως 10:00π.μ (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Νιάτων», συνολικού προϋπολογισμού 19.998,72 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνει την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συλλογής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών από τους ειδικούς κάδους όλων των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων. Η τελική διάθεση των ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνεται στο συμβεβλημένο, με το Δήμο, Κ.Δ.Α.Υ. Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών θα είναι για ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου Ευρώτα.
Ισχύουσες διατάξεις είναι ο Ν.4412/16, ο Ν.3463/2006, ο Ν.3852/10 και ο Ν.4250/2014, όπως ισχύουν.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.
4412/2016, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη
αυτών, εγκατεστημένα

α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. (Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων) και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση (γ) και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.


Η συμμετοχή μπορεί να είναι με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς.


Σκάλα 10-02-2020
Ο Αντιδήμαρχος Ευρώτα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη