ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, o Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή ταχυμεταφορών σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή.

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την 14η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 να υποβάλλεται έγγραφη προσφορά σχετικά με την ανωτέρω υπηρεσία.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασία
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για μη οφειλή ληξιπρόθεσμων οφειλών προσωπικού της
εταιρείας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα των διαχειριστών της εταιρείας.
δ. Υπεύθυνη δήλωση για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη