4η πρόσκληση οικονομικής επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
29/01/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

4η πρόσκληση οικονομικής επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το  άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 29η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα:

1 Λήψη απόφασης σχετικά ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων  προμηθειών, βάση του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας).
2 Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Επισκευή- Συντήρηση πρώην Δημοτικού σχολείου   Τ.Κ. Αλεποχωρίου» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου.
3 Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού διαγωνισμού  του έργου   «Τσιμεντοστρώσεις  δημοτικών δρόμων, κατασκευή σωληνωτού και σχάρες υδροσυλλογής στην Τ.Κ. Κρεμαστή»
4 Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  του έργου: «Επείγουσα ανύψωση φρεατίων σε οδούς στις Δ.Ε Σκάλας και Έλους» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου.
5 Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού διαγωνισμού  του έργου   «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Σκάλας (2019)
6 Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης – άρδευσης-αποχέτευσης
7 Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ  ¨ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ.

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Κυριακάκος  Παναγιώτης