1η πρόσκληση για συνεδρίαση Ε.Π.Ζ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
24/01/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

1η πρόσκληση για συνεδρίαση Ε.Π.Ζ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 24 η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
13.00 μ.μ στο γραφείο του Δημοτικού Καταστήματος Βλαχιώτη (1 ος όροφος) με το κάτωθι
θέμα συζήτησης της ημερήσιας διάταξης και λήψης αποφάσεως επ’ αυτού:
1.Λήψη απόφασης- εισήγηση περί σύνταξης ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής έτους 2019.
Εισηγητής : κ. Πρόεδρος (Μπόλλας Βασίλειος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ
ΜΠΟΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Συν/να: Εισήγηση πεπραγμένων 2019 .

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο 1η-πρόσκληση-συνεδρίασης-Επιτροπής-Ποιότητας-Ζωής