ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικά Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 453/15-01-2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Ο Δήμος Ευρώτα,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι θα προβεί σε επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία φανερή και προφορική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, για την εκμίσθωση του ακινήτου του το οποίο ευρίσκεται στην κεντρική πλατεία της τοπικής κοινότητας Περιστερίου συνολικού εμβαδού 122,47τ.μ. ισογείου που αποτελείται από κεντρική αίθουσα, κουζίνα, δύο w.c. και αποθήκη, για να στεγάσει κατάστημα εστίασης υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Η επανάληψη της δημοπρασίας θα διεξαχθεί την 21 η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό
Κατάστημα Σκάλας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής σύμφωνα με τους όρους της αριθ. πρωτ.453/15-01-2020 Επαναληπτικής Διακήρυξης του Δημάρχου Ευρώτα.
Από ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ.,θα γίνεται η κατάθεση των δικαιολογητικών και στις 11:00π.μ. θα αρχίσει η διεξαγωγή της δημοπρασίας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με τους ίδιους όρους όπως καταρτίστηκαν με τη 222/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα, διευκρινίζοντας ότι για την περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου, απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα και από το ΙΚΑ και από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 145,00 ευρώ και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη
τουλάχιστον κατά 10,00€ από την αμέσως προηγούμενη προσφορά.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (05) έτη.
Με έγγραφη συμφωνία των μερών (εκμισθωτή και μισθωτή) η μίσθωση μπορεί να παραταθεί για
άλλα δύο (02) έτη.
Το πλήρες κείμενο της επαναληπτικής διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 453/15-01-2020 και ΑΔΑ:
Ψ7Ο7ΩΡΛ-ΠΙΝ έχει αναρτηθεί (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurotaκαι
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου του Δήμου Ευρώτα http://www.evrotas.gov.gr
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στα γραφεία του Δήμου Ευρώτα, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Σκάλα Λακωνίας, Πληροφορίες : Χριστάκου Αδαμαντία Τηλέφωνο

FAX: 2735 0 24032.
Ο Δήμαρχος
Δήμος Βέρδος

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη