ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
14/01/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 14 η Iανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και
ώρα 13.00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

Λήψη απόφασης σχετικά με Απαλλαγή υπολόγων διαχειριστών της παγίας
προκαταβολής Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ευρώτα, για το
οικονομικό έτος 2019
Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση δαπάνης σχετικά με μεταφορά μαθητών
σε συνέδριο
Λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων αναφορικά με τις
κεραίες που βρίσκονται στον αστικό ιστό της Σκάλας
Λήψη απόφασης σχετικά με συμπλήρωση του μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών-
φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ευρώτα μέχρι 31/12/2020
Λήψη απόφασης σχετικά με την ίδρυση Κ.Δ.Α.Π. στις σχολικές μονάδες Δήμου
Ευρώτα
Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ-
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΙΟΥ»
Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορές χρεών
Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές χρεών
Λήψη απόφασης σχετικά με πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας δημοτικού
ακίνητου της Τ.Κ. Περιστερίου
Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ” Επείγουσα
αποκατάσταση αγροτικού δρόμου στην θέσε “Πλαούνες” της ΤΚ Βρονταμά” και
χορηγηση παραταση εκτελεσης των εργασιών.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 2η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ