ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 34 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
30/12/2019 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 34 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 34 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με τα πιο κάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠ.ΕΣ. ( Δ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ Κ.Α.Π. 2019 ) ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με το Ν. 3431/2006 και με τον αρ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών τελών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης για το Δήμο Ευρώτα έτους 2020.
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το Δήμο Ευρώτα έτους 2020.

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους χρήσης πλατειών και κοινοχρήστων χώρων έτους 2020.
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των τελών, δικαιωμάτων ταφής Δήμου Ευρώτα έτους 2020.
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους τέλεσης πολιτικού γάμου.
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης σχετικά με ανταποδοτικό τέλος σήμανσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς για την λειτουργία υποδομών διαχείρισης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς έτους 2020
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ευρώτα για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 12ο : Καθορισμός του ύψους, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2020
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τεχνικού προγράμματος 2020.
Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος –αντιδήμαρχος
Στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του δημάρχου και του αρμόδιου
αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να
εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα.
Η Πρόεδρος
ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-34-ΔΣ-2019