ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 33η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
23/12/2019 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 33η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 33 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Κοινοτήτων και προέδρους συμβουλίων Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με τα πιο κάτω θέματα:


ΘΕΜΑ 1ο: Παραχώρηση ως προς τη χρήση του κτιρίου του πρώην δημοτικού σχολείου Κοινότητας Απιδέας στο ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ για τη λειτουργία νέου Παιδικού Σταθμού
Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των προγραμματικών Συμβάσεων κατόπιν του αριθμ. Πρωτ. 1569/5-8-2019 εγγράφου της ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. σε ορθή επανάληψη
Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για την Εκλογή αναπληρωματικών μελών νέου Δ.Σ. ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου
Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για Ορισμό μελών Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων –Κινηματογράφων και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων έτους 2020
Εισηγητής: κ. Παπανικολάου Σωτήριος –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους
Εισηγητής: κ. Παπανικολάου Σωτήριος –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 6ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος


Στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του δημάρχου και του αρμόδιου
αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να
εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα.


Η Πρόεδρος

ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-33-ΔΣ-2019-ΓΙΑ-ΕΠΙΔΟΣΗ