Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στα όρια της Κοινότητας Περιστερίου

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικά Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στα όρια της Κοινότητας Περιστερίου

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της αρ. πρωτ. 19763/2019 Διακήρυξης Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου που βρίσκεται στα όρια της Κοινότητας Περιστερίου

Ο Δήμος Ευρώτα,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι θα προβεί σε πλειοδοτική δημοπρασία φανερή και προφορική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, για την εκμίσθωση του ακινήτου του το οποίο ευρίσκεται στην κεντρική πλατεία της κοινότητας Περιστερίου συνολικού εμβαδού 122,47 τ.μ. ισογείου που αποτελείται από κεντρική αίθουσα, κουζίνα, δύο w.c. και
αποθήκη, για να στεγάσει κατάστημα εστίασης υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 8 η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:30π.μ έως 11:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής , σύμφωνα με τους όρους της αριθ. πρωτ. 19763/16-12-2019 Διακήρυξης του Δημάρχου Ευρώτα.
Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 145,00 ευρώ και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη τουλάχιστον κατά 10,00€ από την αμέσως προηγούμενη προσφορά.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (05) έτη.
Με έγγραφη συμφωνία των μερών (εκμισθωτή και μισθωτή) η μίσθωση μπορεί να παραταθεί για άλλα δύο (02) έτη.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 19763/16-12-2019 και ΑΔΑ: ΩΝΛΨΩΡΛ-ΝΘ6 έχει αναρτηθεί (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου του Δήμου Ευρώτα http://www.evrotas.gov.gr
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο του τμήματος εσόδων, περιουσίας και ταμείου κ α Χριστάκου Αδαμαντία, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2735360016 & FAX: 2735 0 24032 που εδρεύει στο κεντρικό κτίριο του Δήμου Ευρώτα στη Σκάλα.

Ο Δήμαρχος
Δήμος Βέρδος

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη