ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
10/12/2019 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 10 η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και
ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
2. Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων Δήμου Ευρώτα»
3. Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Επισκευή- Συντήρηση πρώην Δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Αλεποχωρίου»
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2019
5. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (από πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ευρώτα για το χρονικό
διάστημα έως 31/12/2020
6. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση εξώδικου συμβιβασμού Μένεγα Β. Παναγιώτη
7. Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, βάση του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
8. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας Τ.Κ. Βασιλακίου»
9. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού 2, Διαγωνισμού του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Ευρώτα»
10. Λήψη απόφασης σχετικά με άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά της 565/2018 Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (υπόθεση Δημ. Κοκκίνη)
11. Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών
12. Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στα όρια της Κοινότητας Περιστερίου για να στεγαστεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
13. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απόφασης Διοικ. Συμβουλίου 48/2019 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα Νικ. Βρεττάκος, με θέμα : «αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2019»

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 38η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ