ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
13/11/2019 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 13 η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Αστερίου
Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απόφασης Διοικ. Συμβουλίου 18/2019 ΝΠΙΔ Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Ευρώτειος Πολιτεία», με θέμα : «3 Η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»
Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού 3 και κατακύρωση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού
Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες λειτουργίας βιολογικών και αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου».
Λήψη απόφασης σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2019
Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή χρεών
Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών λόγω θανάτου
Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα προς το Δήμο περί παραχώρησης ακίνητης περιουσίας του, με σκοπό την υλοποίηση καταστατικών δράσεων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Ευρώτειος Πολιτεία»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής

Κυριακάκος Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 35η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ