Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικά Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ( ΓΡΕΙΝΤΕΡ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ) , ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ.

Οι υποψήφιου μπορούν να υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή,  αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά εντός δέκα ημερών από τη τελευταία  ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης ήτοι: από 01-11-2019 έως και την 11-11-2019 Αρμόδιος υπάλληλος : Σταθάκος Βασίλειος με τηλ. επικοινωνίας: 2735360035  


ΕΠΙΣΥΝΆΠΤΕΤΑΙ:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2019

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

4. Υ.Δ
Με εντολή Δημάρχου

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών και Οιικονομικών Υπηρεσιών
ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΣΕΡΓΙΑΔΗ

Κατηγορία: 
Προκήρυξη