Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17/10/2019 από ADMIN σε ΘΕΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
23/10/2019 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010
τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
“ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ” την 23 η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Tετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ
στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

Λήψη απόφασης Έγκριση Περί ψήφισης πίστωσης ΚΑΔ Αχιλλέα Παπαδάκου
Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

5-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΕ

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17/10/2019 από ADMIN σε ΘΕΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 κα