32η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
16/10/2019 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

32η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Καλείστε σύμφωνα με το  άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 16η  Οκτωβρίου 2019 ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

1. Λήψη απόφασης σχετικά με  αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.  
2. Λήψη απόφασης σχετικά με  σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄  Τριμήνου του Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 .
3. Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.
4. Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή χρεών.
5. Λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό ποσού αποζημίωσης λόγω μερικής ανάκλησης συντελεσμένης απαλλοτρίωσης

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Κυριακάκος  Παναγιώτης