ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-28-ΔΣ-2019-ΓΙΑ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
14/10/2019 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 28 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00. , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με τα πιο κάτω θέματα:


ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ” Νομικό Πρόσωπο Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ”.
Εισηγητής: κ. Παπανικολάου Σωτήριος –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “Νομικό Πρόσωπο Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα Ι.Ν ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ”.
Εισηγητής: κ. Παπανικολάου Σωτήριος –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση σύστασης τριμελούς επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής εκμισθούμενων ακινήτων του Δήμου, όσον αφορά τα αιρετά μέλη.
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση σύστασης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για μίσθωση, εκμίσθωση, εκποίηση, αγορά
ακινήτων για το έτος 2019, όσον αφορά τα αιρετά μέλη.
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης – αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν4555/2018,
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ – Δεντάκου Ελένη
ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε), ορισμός υπολόγων διαχειριστών και εξουσιοδότηση αυτών για την κίνηση του λογαριασμού .
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης – αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Ευρώτα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα .
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης – αντιδήμαρχος


Στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του δημάρχου και του αρμόδιου
αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να
εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα.


Η Πρόεδρος

ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-28-ΔΣ-2019-ΓΙΑ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ