ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ”

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικά Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Ευρώτα, προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου
«Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Ευρώτα», με
προϋπολογισμό 71.500,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
‐ κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 50.752,07 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε. και
Απρόβλεπτα)
‐ κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 6.728,82 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε. και Απρόβλεπτα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τιμολόγιο
κ.λ.π., καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς) από το δημοτικό κατάστημα Σκάλας του Δήμου
Ευρώτα (οδός Κ. Σκάλκου 15 – τ.κ.23051). Τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα, εκτός από το Έντυπο
Προσφοράς, καθώς και τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ευρώτα (www.evrotas.gov.gr), σε ηλεκτρονική μορφή.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2735029215, Fax επικοινωνίας 2735029216, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Δερτιλής Παναγιώτης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17‐10‐2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του
δημοτικού καταστήματος Σκάλας στη Σκάλα Λακωνίας (Α’ όροφος) και το σύστημα υποβολής προσφορών
είναι με τη προσφορά ποσοστού ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που
εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4412/2016. Κριτήριο
για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος‐μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος‐μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, όπως ισχύει, σε τάξη Α1 τάξης και άνω ή στα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων, όπως ισχύουν, ανάλογης δυναμικότητας με τις δημοπρατούμενες εργασίες, στην κατηγορία
έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.153,00 ΕΥΡΩ και
ισχύ τουλάχιστον ΕΞΙ μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι
17‐5‐2020. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΞΙ μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ‐ Άξονας
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων, με τίτλο
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση στο Κ.Α. 60‐7336.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
Προκαταβολή ΔΕΝ θα χορηγηθεί.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ημερολογιακές ημέρες.
Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα
ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/2016).
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα.
ΣΚΑΛΑ 04/10/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΕΡΔΟΣ ΔΗΜΟΣ

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη