31η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
11/10/2019 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

31η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 11 η Οκτωβρίου 2019 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτου
περιοχής επέκτασης Σκάλας του ρυμοτομικού σχεδίου Σκάλας – Πανηγυρίστρας
σύμφωνα με την αρ.πρωτ.:οικ.4641/13-7-2000 Απ. Νομάρχη Λακωνίας με την οποία
κυρώθηκε η μελέτη εφαρμογής όπως αυτή τροποποιήθηκε με Αποφ. Νομάρχη
Λακωνίας (04/2005) και την 48/2018 Αποφ. Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης.
2. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού
Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες λειτουργίας βιολογικών και
αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου».
3. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για τις
υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση δαπανών υπολόγου διαχειριστή πάγια
προκαταβολής του Δήμου.
5. Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού της υπηρεσίας «Δαπάνες
συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Ευρώτα και προδιαλεγμένου
υλικού (πόρτα – πόρτα) .
6. Λήψη απόφασης σχετικά ορισμό δικηγόρου για της εκπροσώπηση Δήμου επί του
έργου ΣΔΙΤ Δήμου Ευρώτα.
7. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου για μη απόδοση – επιστροφή
πάγιας προκαταβολής προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων Καρίτσας και Αστερίου Δήμου
Ευρώτα.
8. Λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επείγουσα
αποκατάσταση αγροτικού δρόμου στη θέση Πλαούνες της Τ.Κ. Βρονταμά», με τη
διαδικασία του επείγοντος

Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 31η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-1