Σχετικά με ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επείγουσα αντικατάσταση φρεατίου αποχέτευσης στην Δ.Κ. Βλαχιώτη», με τη διαδικασία του επείγοντος

   
Παρατηρήσεις: 

Σχετικά με ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επείγουσα αντικατάσταση φρεατίου αποχέτευσης στην Δ.Κ. Βλαχιώτη», με τη διαδικασία του επείγοντος

ΘΕΜΑ:  Σχετικά με ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επείγουσα αντικατάσταση φρεατίου αποχέτευσης στην Δ.Κ. Βλαχιώτη», με τη διαδικασία του επείγοντος

Σας αποστέλλουμε την αριθ. 24/2019 μελέτη, που αφορά την επείγουσα εκτέλεση του έργου του θέματος και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου, με τη διαδικασία του επείγοντος και τη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με τη προσφορά ποσοστού ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, όπως ισχύει, σε τάξη Α1 τάξης και άνω ή στα Νομαρχιακά Μητρώα, όπως ισχύουν, ανάλογης δυναμικότητας με τις δημοπρατούμενες εργασίες, στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Οι ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις, μαζί με την οικονομική τους προσφορά, πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου (κατ΄ ελάχιστον για τους διαχειριστές), με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου.
Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια ΔΟΥ)  για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.
Πιστοποιητικά, από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις, όσον αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), για τον οικονομικό φορέα, για τα έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία.
Πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση που εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου.
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί, από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται το ανωτέρω πιστοποιητικό, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση.
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86 ότι δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού των περιπτώσεων (α), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) της παρ. Α.4  του άρθρου 22 της διακήρυξης.
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86  του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 (παρ. Α.9. του άρθρου 22 της διακήρυξης).
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86 συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις
Πιστοποιητικό χορηγούμενο από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του ΜΕΚ που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 23.8 της οικίας Διακήρυξης.
     Με εντολή Δημάρχου Ο αναπληρωτής Προϊσταμένος Δ/νσης Περιβάλλοντος, Yπ. Δόμησης & Τ.Υ.       Δερτιλής Παναγιώτης Μηχανολόγος  Μηχανικός
 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη