Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ»

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικά Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ»
 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη