ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18-01

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
18/01/2021 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  δια  περιφοράς  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  18-01-2021  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  έναρξης  11:00 και  λήξη 14:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς, σύμφωνα  με την  παρ. 1 του άρθρου  10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με  τις  υπ΄αριθ. 40/20930/31-3-2020 και  18318/13-3-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών  και  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018, καθώς  και την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με αριθμ. Πρωτ. 33282/29-05-2020.

 

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  μέχρι  την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (14:00 μμ) οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της ημερήσιας  διάταξης  με   email  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e-mail της  γραμματείας  του Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Ευρώτα.

Όσοι  Δημοτικοί σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e-mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της  γραμματέως  του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 6945777605, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους.

 

ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη  απόφασης για  Ορισμό μελών Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων –Κινηματογράφων   και  λοιπών ψυχαγωγικών  δραστηριοτήτων  έτους 2021

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο : Καταπολέμηση  του  δάκου  της  ελιάς  με  δολωματικούς  ψεκασμούς  για  το έτος  2021

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου  ως Μέλους  της  επιτροπής  της παρ. 1 του Ν. 2119/1993 για  την κατάρτιση  των Μητρώων Αρρένων

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη  απόφασης  σχετικά  με «Αγορά δικαιώματος  χρήσης Οικογενειακού τάφου»

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος  - αντιδήμαρχος

 

Η Πρόεδρος

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ