ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
01/02/2021 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1η  Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ. μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: « Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Ευρώτα».

ΘΕΜΑ 2Ο : Λήψη απόφασης για χορήγηση παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Tσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων, κατασκευή σωληνωτού και σχάρες υδροσυλλογής στην ΤΚ Κρεμαστής».

ΘΕΜΑ 3ο :  Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσκληση ΑΤ08 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση».

ΘΕΜΑ 4Ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή φακέλου (Τεχνική Περιγραφή – Μελέτη και Τευχών Δημοπράτησης) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 «SMART CITIES», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ: ‘’Αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για την εφαρμογή έξυπνων συστημάτων άρδευσης χώρων αστικού πρασίνου και αγροτικών περιοχών του Δήμου Ευρώτα’’ προϋπολογισμός: 700.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

ΘΕΜΑ 5Ο : Λήψη απόφασης για ορισµό επιτροπής διερεύνησης τιµών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

ΘΕΜΑ 6Ο : Λήψη απόφασης για έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 και ΟΠΔ του ΝΠΔΔ ΄΄Νικηφόρος Βρεττάκος΄΄.

ΘΕΜΑ 7Ο : Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών.

ΘΕΜΑ 8Ο : Λήψη απόφασης για έγκριση της με αρ. πρωτ. 998/27-01-2021 Απόφασης  Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 9Ο : Λήψη απόφασης για μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 10Ο : Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΤΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης για Ορισμό Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Ευρώτα στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» - Πρόσκληση ΑΤ01.

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Κυριακάκος  Παναγιώτης 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ