ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
22/02/2021 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α) σε τακτική(δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 22η  Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ. μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με συμπλήρωση του μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ευρώτα μέχρι  31/12/2021.

ΘΕΜΑ 2Ο : Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού για την υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας βιολογικών και αντλιοστασίων Δήμου».

ΘΕΜΑ 3ο :  Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων».

ΘΕΜΑ 4Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επείγουσα ανακατασκευή λιθόκτιστου τοιχίου στήριξης οδού εντός οικισμού Γερακίου", με τη διαδικασία του επείγοντος.

 

ΘΕΜΑ 5Ο : Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών.

ΘΕΜΑ 6Ο : Λήψη απόφασης για μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 7o : Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης  εργασιών του έργου "Αποκατάσταση Ζημιών Οδοποιίας Τ.Κ. Βασιλακίου".

ΘΕΜΑ 8o: Ορισμός μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων  προμηθειών , υπηρεσιών, βάση του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 9Ο : Λήψη απόφασης για έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του ΝΠΔΔ ΄΄Νικηφόρος Βρεττάκος΄΄.

ΘΕΜΑ 10Ο : Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων.

ΘΕΜΑ 11Ο : Λήψη απόφασης περί διάρκειας απασχόλησης των προσληφθέντων για την αντιμετώπιση του COVID-19.

ΘΕΜΑ 12Ο : Λήψη απόφασης για ανάκληση της αριθμ.318/2020 Α.Ο.Ε. για αναπροσαρμογή ή μη των τελών, δικαιωμάτων ταφής Δήμου Ευρώτα έτους  2021

 

 

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 

 

Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ