ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
26/02/2021 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική  δια  περιφοράς  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  26-02-2021  ημέρα Παρασκευή   και  ώρα  έναρξης  11:00 και  λήξη 14:00.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς, σύμφωνα  με την  παρ. 1 του άρθρου  10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με  τις  υπ΄αριθ. 40/20930/31-3-2020 και  18318/13-3-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών  και  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018, καθώς  και την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με αριθμ. Πρωτ. 33282/29-05-2020.

 

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  μέχρι  την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (14:00 μμ) οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της ημερήσιας  διάταξης  με   email  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e-mail της  γραμματείας  του Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Ευρώτα.

Όσοι  Δημοτικοί σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e-mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της  γραμματέως  του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 6945777605, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών  μελών για  τη συγκρότηση  τριμελούς  επιτροπής  για  την  εκτίμηση  της  εν  ζωή  αξίας και  ηλικίας των λοιμοβλήτων ή  λοιμυπόπτων ζώων

Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος   - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση  απολογισμού  2020 και Ειδικού απολογισμού 2020 του Μη Κερδοσκοπικού Κοινωνικοπολιτιστικού  Φορέα με την επωνυμία «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση  προϋπολογισμού 2021 του Μη Κερδοσκοπικού Κοινωνικοπολιτιστικού  Φορέα με την επωνυμία «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση  της αριθμ. 04/2021  απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ευρώτα σχετικά με τη σύνταξη της ετήσιας  έκθεσης πεπραγμένων 2020

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  την εκμίσθωση του Δημοτικού  καταστήματος  Προφήτη Ηλία ΒΛΑΧΙΩΤΗ

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο :Λήψη  απόφασης  σχετικά  με  τη  Συμμετοχή  του Δήμου  στο «Απόθεμα Βιόσφαιρας Όρους Πάρνωνα –Κάβου Μαλέα»  του  προγράμματος Άνθρωπος  και Βιόσφαιρα ΜΑΒ (Man and the Biosphere Programme-ΜΑΒ) της UNESCO

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο : «Εισήγηση σχετικά με ανάκληση της αριθμ. 154/2020 ΑΔΣ για αναπροσαρμογή ή μη των τελών , δικαιωμάτων  ταφής Δ. Ευρώτα για το έτος 2021. ».

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο : <<ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠ.ΕΣ. (Δ΄   ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ Κ.Α.Π. 2020 ) ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ >>

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  - αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο : << Απόφαση σχετικά με παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου>>.

Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης  - αντιδήμαρχος

 

 

Η Πρόεδρος

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ